استاندارد ها

مجموعه ای از استاندارد ها، قوانین و آیين نامه های مربوط به مقررات ملی ساختمان، آیین نامه بتونی ایران، استاندارد های مربوط به برنامه ریزی و بودجه

مبحث سوم 

مقرارت ملی ساختمان- حفاظت ساختمان ها در برابر حریق

مبحث ششم

مقرارت ملی ساختمان- بارهای وارد بر ساختمان 

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله- استاندارد ۸۴-۲۸۰۰۰

مبحث دهم 

مقرارت ملی ساختمان- طرح و اجرای ساختمانهای فولادی 

آیین نامه بتن ایران 

تحلیل و طراحی 

نشریه شماره ۵۱۹

راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی