پروژه ها

فونداسیون کارخانه نساجی-شمس آباد

  • نوع پروژه: احداث سوله
  • کارفرما: کارخانه نساجی شمس آباد
  • محل اجرای پرژه:شمس آباد
  • زیربنا :۴۰۰۰ مترمربع

اداری سالن ورزشی – فشافویه

  • نوع پروژه: سوله سالن ورزشی
  • کارفرما: شهرداری حسن ابان فشافویه
  • محل اجرای پرژه:فشافویه
  • زیربنا :۴۵۰۰ مترمربع

اجرای دیوار برشی-شنزار

طراحی و اجرای دیوار به طول 39 متر و به عرض تمام شده 90 سانتی متر به صورت نیمه باسکولی و اکسپوز جهت کاشت ستونهای سوله